Pristopna izjava individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
1. Podatki o članu
Ime in priimek:
davčna št.:
EMŠO ali enotna matična št. (tujec):
rojen/a:
v kraju:
naslov (stalni ali začasni):
pošta in kraj:
državljanstvo:
telefonska št.:
e-naslov:
PRISTOPAM: k individualnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju po pokojninskem načrtu PN SK-02, ki ga izvaja Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana.
2. Naložbena politika
Pokojninski načrt PN SK-02 omogoča članom glede na njihovo starost izbiro med različnimi kritnimi skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla in tvorijo skupino kritnih skladov Skupni pokojninski sklad. Dodatne informacije o kritnih skladih, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla so navedene na hrbtni strani te izjave, podrobneje pa v Izjavah o naložbeni politiki in Pravilih upravljanja za Skupino kritnih skladov Skupni pokojninski sklad.

Izbira kritnega sklada iz skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla je odvisna od starosti člana ob vključitvi v dodatno pokojninsko zavarovanje, in sicer:
  • Član v starostni skupini do 45 let lahko izbira med Delniškim, Mešanim in Obvezniškim Skupnim pokojninskim skladom z zajamčenim donosom.
  • Član v starostni skupini od 45 do 55 let lahko izbira med Mešanim in Obvezniškim Skupnim pokojninskim skladom z zajamčenim donosom.
  • Član v starostni skupini 55 let in več nima možnosti izbire. Zanj je možen zgolj Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom.
3.Izbira naložbene politike
Glede na vašo starost izberite kritni sklad (USTREZNO OZNAČITE):
Delniški Skupni pokojninski sklad (izberejo lahko člani, mlajši od 45 let)
Član bo razporejen v Delniški Skupni pokojninski sklad. Z dopolnjenim 45 letom starosti bodo njegova privarčevana sredstva iz Delniškega Skupnega pokojninskega sklada prenesena v Mešani Skupni pokojninski sklad, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. Z dopolnjenim 55. letom starosti bodo njegova privarčevana sredstva iz Mešanega Skupnega pokojninskega sklada prenesena v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve.
Mešani Skupni pokojninski sklad (izberejo lahko člani, mlajši od 55 let)
Član bo razporejen v Mešani Skupni pokojninski sklad. Z dopolnjenim 55. letom starosti bodo njegova privarčevana sredstva iz Mešanega Skupnega pokojninskega sklada prenesena v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve.
Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom (izberejo lahko vsi člani ne glede na starost)
Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom (izberejo lahko vsi člani ne glede na starost) Član bo razporejen v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom v katerem bo ostal do svoje upokojitve.
4. PREMIJA IN NAČIN PLAČILA PREMIJE
Znesek premije v EUR:
Dan (dd) plačila premije (v primeru, da gre četrtletnega, polletnega ali letnega plačila tudi mesec plačila premije):
Premija se plačuje: (USTREZNO OZNAČITE):
mesečno
četrtletno
polletno
letno
Način plačila premije (USTREZNO OZNAČITE):
Št. TRR:
SI56
Banka:
5. UPRAVIČENEC ZA PRIMER SMRTI (v kolikor ne označite upravičencev gre za dedovanje po zakonu)
Upravičenec:
Maksimalna višina premije, za katero posameznik uveljavlja davčno olajšavo, je določena z zakonom in znaša 24 % prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (5,844 % od vaše bruto plače), vendar ne več kot 234,90 evra na mesec oziroma 2.819,09 evra na leto. Skupna pokojninska družba predlaga minimalno priporočeno premijo v višini 26,70 EUR mesečno. Za višino premije se odločite sami. Višino premije vpišite v absolutnem znesku (npr. 35 EUR).Način plačila premije:

*V kolikor se odločite za ''trajni nalog'', bo ta izpolnjen in pripravljen istočasno z vlogo za "e-pristop"
**V kolikor se odločite za nakazilo (elektronska banka, položnica), s strani Skupne pokojninske družbe prejeme račun in sklic za izvajanje mesečnega nakazila). Skupna ne izstavlja položnic, temveč zavarovancu poda ustrezna navodila.Začetek zavarovanja:
01.10.2017

Uspešno ste izpolnili podatke za pristop v individualno shemo prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Pripravljeno vlogo za pristop lahko:


in lastnoročno podpisano izjavo posredujete na naslov:
SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d. d.
Trg Republike 3
1000 Ljubljana

»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»V Domelu smo družbeno odgovorni in je skrb za zaposlene ena od naših vrednot. Zavedamo se, da predstavlja varčevanje v II. pokojninskem stebru pomemben dodaten vir sredstev za tretje življenjsko obdobje naših zaposlenih. Zaposlenim plačujemo dodatno pokojninsko zavarovanje že 12 leto.«
dr. Jožica Rejec,
predsednica uprave Domel Holding, d.d
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
direktorica sektorja za upravljanje s kadri in razvojem organizacije NLB, Nova Ljubljanska banka d.d.
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Skupna d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Skupni

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Skupni pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.